Anchorite Giorgi - Niko Pirosmani
Back Previous - Next
Anchorite Giorgi - Niko Pirosmani

  Anchorite Giorgi
Oil on oilcloth
89X118 cm
Art Museum of Georgia

Back Previous - Next
 

 
© 2013 – NikoPirosmani.com    |    Last updated: 09.03.2013    |    Views: 548 215