Shota Rustaveli - Niko Pirosmani
Back Previous - Next
Shota Rustaveli - Niko Pirosmani

  Shota Rustaveli
Oil on oilcloth
83X57 cm
Art Museum of Georgia

Back Previous - Next
 

 
© 2013 – NikoPirosmani.com    |    Last updated: 09.03.2013    |    Views: 657 835